Home Statut / Poslovnik
STATUT KUSSN

 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o udrugama (NN 88/01 i NN 11/02), Skupština Kinološke udruge Samobor i Sveta Nedelja, na svojoj sjednici održanoj dana 5.3.2010. godine donijela je novi

 

STATUT KINOLOŠKE UDRUGE SAMOBOR I SVETA NEDELJA
 

 

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

- nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge;

- zastupanju;

- ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;

- ostvarivanju javnosti rada udruge;

- članstvu i članarini;

- pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova;

- unutarnjem ustroju;

- tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova;

- imovini i raspolaganju s mogućom dobiti;

- načinu stjecanja imovine;

- prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

 

Članak 2.

Kinološka udruga Samobor i Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu KUSSN) je udruga u koju se udružuju građani svojom slobodnom voljom radi ostvarivanja osobnih i zajedničkih interesa na unapređenju i razvijanju kinologije.

 

Članak 3.

KUSSN je udruga utemeljena na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti, sportskom i kinološkom moralu i etici.

 

Članak 4.

KUSSNSN je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama koje proizlaze iz zakona, Statuta i općih akata stečenim upisom u Registar udruga koju vodi Ured za opću upravu Zagrebačke županije.

Članak5.

Naziv udruge je KINOLOŠKA UDRUGA SAMOBOR I SVETA NEDELJA. Skraćeni naziv je: KUSSN. Sjedište KUSSN-a je u Samoboru, Starogradska 12.

KUSSN djeluje na području Županije zagrebačke.

 

Članak 6.

KUSSN ima pečat okruglog oblika. Na donjoj strani ima natpis – KINOLOŠKA UDRUGA SAMOBOR I SVETA NEDELJA . U sredini se nalazI obris stiliziranog psa u skoku sa stiliziranim slovima skračenog naziva udruge - KUSSN. Pečat ima promjer 30 mm. Znak KUSSN je okuglog oblika.  U sredini se nalazI obris stiliziranog psa u skoku sa stiliziranim slovima skračenog naziva udruge - KUSSN.

 

Članak 7.

KUSSN djeluje u sastavu Hrvatskog kinološkog saveza (u daljnjem tekstu HKS). Pri HKS-u KUSSN ostvaruje svoja prava i obveze koje proizlaze iz zakona, Statuta HKS-a i općih akata HKS-a.

KUSSN se povezuje sa ostalim srodnim organizacijama, ukoliko za to postoje zajednički interesi.

 

Članak 8.

KUSSN zastupa predsjednik ili osoba koju on u slučaju spriječenosti za to ovlasti.

 

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE I NJIHOVO OSTVARIVANJE, TE OPĆI AKTI UDRUGE

 

Članak 9.

Osnovni cilj KUSSN-a je razvijanje kinologije, kao stručne i sportsko rekreacijske djelatnosti, a posebno uzgoj, obuka, te zaštita čistokrvnih pasmina pasa.

 

Članak. 10.

Djelatnosti KUSSN-a su:

- provođenje politike, odluka, stavova i zaključaka HKS-a usmjerenih na unapređenje kinologije, te sudjelovanje u kreiranju ciljeva i zadataka HKS-a,

- okupljanje uzgajivača, vodiča, vlasnika i ljubitelja čistokrvnih pasa,

- unapređenje, izučavanje i razvijanje kinologije,

- okupljanje uzgajivača, vlasnika i Ijubitelja pasa,

- unapređenje i poticanje uzgoja čistokrvnih pasmina pasa,

- savjetovanje i podučavanje u stručnom radu,

- pomaganje u uzgoju i školovanju pasa,

- popularizacija i izdavanje stručne literature iz područja kinologije,

- propagiranje kinologije putem stručnih predavanja i seminara,

- sudjelovanje u Skupštini HKS,

- sudjelovanje u radu HKS-a putem delegata,

- obavljanje i drugih zadataka od interesa za unapređenje kinologije,

- organiziranje odgoja i školovanja pasa, te radnih ispita po programu FCI-a i HKS-a,

- organiziranje revija, natjecanja, utakmica, izložbi, smotri, uzgojnih pregleda, prezentacija rada i rekreacijskih susreta,

- organiziranje i provođenje edukacije članova radi pripreme za natjecanja,

- poduka djece i mladeži,

- organiziranje stručnih predavanja i seminara,

- edukacija stručnih kadrova,

- suradnja i pomoć srodnim organizacijama zainteresiranim za razvoj kinologije.

 

Članak 11.

Rad KUSSN je javan. KUSSN izvještava javnost i članove o svom radu:

- preko javnih glasila,

- internet stranice KUSSN,
- objavljivanjem izvještaja o radu na Skupštini KUSSN.

 

Članak 12.

KUSSN ostvaruje svoje zadatke u skladu s planom rada koji se donosi godišnje.

 

Članak 13.

Opći akti KUSSN su Statut, pravilnici i programi.

 

3. ČLANOVI KUSSN - PRAVA I OBVEZE

 

Članak 14.

Članom KUSSN može postati svaki dobronamjerni Ijubitelj čistokrvnih pasa, koji želi raditi na ostvarenju zadataka KUSSN te koji prihvaća sve obveze koje proizlaze iz Statuta, odluka Skupštine, Izvršnog odbora KUSSN i općih akata KUSSN. Članom KUSSN se postaje plaćanjem članarine i upisom u Registar članova koji vodi tajnik KUSSN. Visinu članarine i drugih obveza prema KUSSN utvrđuje Izvršni odbor.

 

Članak 15.

Članovi KUSSN mogu biti: matični, obiteljski i pridruženi.

Matični član KUSSN-a je svaki član koji redovno plaća godišnju članarinu za koju dobija člansku iskaznicu od HKS-a i KUSSN.

Obiteljski član KUSSN je svaki član koji redovno plaća godišnju članarinu za koju dobija člansku iskaznicu KUSSN, a u HKS je učlanjen sa popustom za obiteljske članove te tako dobiva člansku iskaznicu HKS-a.

Pridruženi član KUSSN je svaki član koji redovno plaća godišnju članarinu za koju dobiva člansku iskaznicu KUSSN, a u HKS je učlanjen preko neke druge kinološke udruge.

Pravo glasa na Skupštini KUSSN imaju svi članovi KUSSN.

 

Članak 16.

Obveze člana KUSSN su:

- dosljedno provođenje odluka i stavova KUSSN i HKS usmjerenih na unapređenje kinologije i rada;

- sudjelovanje u radu KUSSN zalažući se za provedbu programa KUSSN;

- pomaganje svih akcija razvijanja KUSSN i kinologije;

- potpuno provođenje svih propisa i odluka koje se odnose na rad u kinologiji;

- redovno obnavljanje godišnje članarine KUSSN i HKS;

- aktivno sudjelovanje u radu KUSSN;

- sudjelovanje u radu Skupštine i neposredno odlučivanje;

- pokretanje sazivanja Izvanredne Skupštine;

- korištenje terena i opreme KUSSN u skladu s rasporedom aktivnosti KUSSN;

- podnošenje molbi i žalbi

 

Članak 17.

Prava člana su:

- sudjelovanje u radu, akcijama i priredbama KUSSN;

- korištenje mogućnosti koje pruža KUSSN u stjecanju kinoloških znanja;

- obaviještenost o radu i planovima KUSSN;

- prisustvovanje sjednicama i sastancima, bez prava odlučivanja;

- da bira i bude biran u sve organe KUSSN;

- podnošenje prijedloga na sjednicama Skupštine KUSSN;

- odlučivanje o svim pitanjima iz djelokruga rada KUSSN na sjednicama Skupštine KUSSN.

 

Članak 18.

Članovi KUSSN rješavaju sva međusobna pitanja sporazumno. Ako spor nije moguće riješiti sporazumno, o njemu odlučuje arbitraža KUSSN.

Članove arbitraže imenuje Izvršni odbor.

 

Članak 19.

Ukoliko član KUSSN radi u suprotnosti sa Statutom i drugim općim aktima KUSSN protiv njega će se pokrenuti Stegovni postupak.

Ukoliko član ne produži članarinu za tekuću godinu do 1. travnja, briše se iz Registra članova bez posebnog rješenja.

Prije istupanja, brisanja ili isključivanja iz članstva Kluba član mora ispuniti sve obveze prema KUSSN, koje do tada nije ispunio.

 

4. ORGANIZACIJA I RADNA TIJELA KUSSN

 

Članak 20.

KUSSN ima svoja radna tijela:

1. Najviše tijelo upravljanja KUSSN je Skupština KUSSN

2 Izvršni odbor (u daljnjem tekstu IO) KUSSN je radno tijelo Skupštine koje vodi sve poslove između dvije Skupštine u skladu sa Statutom i ostalim aktima Skupštine.

3. Nadzorni odbor je radno tijelo Skupštine koje vrši nadzor nad radom KUSSN i njegovih članova.

4. Stegovni sud je radno tijelo Skupštine koji vodi postupke i izriče mjere radi povrede prava i obveza članova KUSSN.

 

Članak 21.

Skupština KUSSN i IO KUSSN donose odluke, pravilnike i druge opće akte sukladno ovom Statutu i odlukama Skupštine.

 

Članak 22.

Poštivanje odluka, pravilnika i drugih općih akta obvezni su za sve članove KUSSN.

 

Članak 23.

 

Pri donošenju ili izmjenama Statuta, IO KUSSN dužan je kod utvrđivanja prijedloga Statuta zatražiti mišljenje članova KUSSN,

 

Članak 24.

Sve izborne funkcije u KUSSN su dragovoljne.

 

4.1. SKUPŠTINA

 

Članak 25.

Skupština KUSSN je najviše tijelo KUSSN.

 

Članak 26.

Skupštinu sačinjavaju matični, obiteljski i pridruženi, članovi KUSSN.

 

Članak 27.

Skupština KUSSN može biti različitih karaktera:

1. Redovna Skupština saziva se jednom godišnje i to najkasnije do 15. ožujka.

2. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

3. Izborna Skupština saziva se svake četiri godine, a na njoj se vrši izbor mandatara i tijela KUSSN. Sjednice Skupštine su javne ukoliko Skupština KUSSN ne odluči drugačije.

 

Članak 28.

Zadaci Skupštine su da:

- donosi, mijenja i dopunjuje Statut i opće akte KUSSN;

- donosi osnovne smjernice i zadatke KUSSN s ciljem razvoja i unapređenja kinologije;

- raspravlja i odlučuje o inicijativama i prijedlozima članstva;

- donosi odluke o upravljanja;donosi odluku o prestanku rada KUSSN;

- razmatra i usvaja izvještaje radnih tijela KUSSN;

- usvaja završni račun za proteklu godinu;

- bira i opoziva članove Nadzornog odbora i Stegovnog suda

- tajnim glasovanjem bira mandatara za sastav Izvršnog odbora

- zatraži od kandidata za mandatara da iznesu svoje programe rada za izborno razdoblje;

- razmotri i glasovanjem odluči o povjerenju Izvršnom odboru predloženom od mandatara;

- odlučuju o žalbama protiv akata IO;

- odlučuje o predstavkama upućenim KUSSN;

- utvrđuje smjernice rada KUSSN u svim pitanjima koja se odnose na djelatnost i ciljeve KUSSN;

- donosi godišnji plan i program rada planove razvoja za cijelo područje KUSSN;

- donosi financijski plan za iduću godinu;        

- donosi odluke o načinu upravljanja imovinom KUSSN;

- odlučuje o žalbama članova KUSSN protiv odluka Stegovnog suda;

- raspravlja i usvaja izvješća tijela KUSSN: Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda;

- bira i razrješuje dužnosti predsjednika KUSSN;

- dodjeljuje priznanja zaslužnim članovima KUSSN i utvrđuje prijedlog za odlikovanja članova KUSSN, koje dodjeljuje HKS.

 

Članak 29.

Izabrani mandatar za sastav Izvršnog odbora KUSSN, automatski je i Predsjednik KUSSN.

 

Članak 30.

Redovnu, izvanrednu i izbornu sjednicu Skupštine saziva predsjednik KUSSN.

Skupština se saziva pisanim putem, najmanje tjedan dana prije Skupštine. Poziv mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, te prijedlog dnevnog reda.

Izvršni odbor je dužan omogućiti svakom članu da se prije održavanja Skupštine upozna sa svim materijalima koji se odnose na dnevni red.

Izvanrednu sjednicu Skupštine KUSSN može sazivati Izvršni odbor na svoju inicijativu, inicijativu Nadzornog odbora ili ako to zatraži pisanim putem najmanje jedna trećina članstva KUSSN.

Ukoliko IO ne sazove iniciranu Izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana, sazvat će je Nadzorni odbor. Prijedlog dnevnog reda, u tom slučaju, podnosi inicijator sazivanja sjednice.

 

Članak 31.

Rad i djelovanje Skupštine reguliran je Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Članak 32.

Skupština donosi punovažeće odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine na sjednici. Glasovanje na sjednici je javno. Skupština može odlučiti da se o određenim pitanjima glasuje tajno.

 

Članak 33.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici prisutna natpolovična većina članova KUSSN. Ako je prisutan manji broj članova KUSSN, Skupština se odgađa za 1 sat. Nakon tog roka, Skupština se ponovo otvara na istom mjestu i može pravovaljano odlučivati ako je prisutno najmanje jedna trećina (1/3) članova KUSSN. Ukoliko niti tada nije prisutan dovoljan broj članova Skupština se odgađa, te se saziva nova, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana.

 

Članak 34.

Radom izborne i izvanredne Skupštine KUSSN rukovodi radno predsjedništvo, u sastavu 3 (tri) člana, koje bira Skupština iz redova prisutnih članova KUSSN.

Skupštinu otvara i njome rukovodi, do izbora radnog predsjedništva, predsjednik KUSSN ili predsjednik Nadzornog odbora.

 

Članak 35.

O radu Skupštine i donijetim odlukama vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi KUSSN. Zapisnik mora biti ovjeren.

Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika bira Skupština KUSSN iz redova prisutnih članova.

 

4.2 IZVRŠNI ODBOR KUSSN

 

Članak 36.

 

Izvršni odbor KUSSN (IO) je tijelo Skupštine koje između dva zasjedanja rukovodi radom KUSSN i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu s ovim Statutom.

IO se sastoji od neparnog broja članova KUSSN i to 7 (sedam) članova koje prihvaća Skupština na prijedlog mandatara.

Mandatar je ujedno i Predsjednik IO KUSSN.

Mandat članova IO traje četiri godine.

Zajednička sjednica novoizabranog i starog IO radi primopredaje dužnosti mora se održati u roku od 14 dana nakon izbora, u prisustvu predsjednika Nadzornog odbora KUSSN. O primopredaji dužnosti vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik novog i starog Izvršnog odbora i zapisničar. Odgovornost članova IO za upravljanje poslovima i imovinom KUSSN prestaje dobivenom razrješnicom od strane Skupštine i izvršenom primopredajom.

 

Članak 37.

Zadaci Izvršnog odbora su da:

- provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine;

- provodi i brine se o provedbi akata KUSSN i HKS;

- utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena, dopuna i drugih općih akata koje donosi Skupština;

- utvrđuje prijedlog plana i program rada KUSSN;

- izvršava programe rada koje utvrdi Skupština;

- utvrđuje visinu članarine za članove KUSSN;

- podnosi Skupštini izvještaje o svom radu;

- provodi financijski plan, raspravlja o završnom računu KUSSN;

- raspravlja o izvještajima odbora i komisija koje imenuje;

- dodjeljuje priznanja i odlikovanja članovima KUSSN;

- odlučuje o izdavanju publikacija iz područja djelatnosti KUSSN;

- priprema materijal i utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednicu Skupštine;

- određuje koji se dokumenti i podaci smatraju poslovnom tajnom;

- odlučuje koje će zadatke i prava prenijeti na druge odbore i povjerenstva;

- izvršava i provodi odluke i zaključke Skupštine KUSSN;

- podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i o radu KUSSN u cjelini, te o materijalno financijskom poslovanju i o stanju i korištenju sredstava KUSSN između dvije Skupštine;

- utvrđuje za Skupštinu prijedlog plana rada i prijedlog financijskog plana KUSSN;

- predlaže Skupštini članove KUSSN za dodjelu priznanja i prijedloge za dodjelu odlikovanja koja dodjeljuje HKS;

- imenuje odbore i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke;

- organizira sve kinološke akcije i priredbe u KUSSN direktno ili putem komisija koje u tu svrhu imenuje;

- upravlja imovinom KUSSN i brine se o pravilnom korištenju sredstava;

- donosi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti;

- surađuje s organima vlasti te obavlja i druge poslove i zadatke koji su mu stavljeni u djelokrug rada ovim Statutom i drugim općim aktima KUSSN ili koje mu povjeri Skupština KUSSN.

 

 Članak 38.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednica Izvršnog odbora mora se sazvati ako to zahtjeva pismenim putem najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora, Nadzorni odbor ili Stegovni sud sa naznakom predmeta koji se predlaže za dnevni red. Redovite sjednice IO saziva predsjednik KUSSN.

Zahtjev za sazivanje sjednice dostavlja se predsjedniku KUSSN, koji je dužan sazvati sjednicu u roku 8 dana od dana primitka zahtjeva. Ako predsjednik ne sazove sjednicu u određenom roku, sjednicu će sazvati Nadzorni odbor.

 

Članak 39.

Rad Izvršnog odbora je javan. Dnevni red sjednice utvrđuje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika KUSSN. Pravo predlaganja da se određeno pitanje stavi na dnevni red ima svaki član IO.

 

Članak 40.

Izvršni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od 1/2 članova.

IO donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Glasanje na sjednicama IO u pravilu je javno osim kada IO odluči drugačije.

Na sjednicama IO vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i tajnik KUSSN. Tajnik je ujedno i zapisničar na sjednicama, a zapisnik se čuva u arhivi KUSSN kao dokument trajne vrijednosti.

Ukoliko tajnik ne prisustvuje sjednici, zapisnik vodi prisutni član IO koji se odredi na samoj sjednici. On tada ujedno zajedno s predsjednikom potpisuje zapisnik.

 

Članak 41.

Predsjednik i tajnik usklađuju poslove, brinu se da rad KUSSN bude u skladu sa zakonom i drugim propisima, pravilniku HKS-a o stručnom radu, ovim Statutom i drugim općim aktima KUSSN i HKS-a.

 

4.2.1. PREDSJEDNIK KUSSN

 

Članak 42.

Predsjedniku KUSSN mandat traje četiri godine. Ista osoba može biti uzastopce izabrana za Predsjednika. Predsjednik može obnašati i neke druge funkcije u KUSSN, ali ne i u Nadzornom odboru i u Stegovnom sudu.

 

Članak 43.

Predsjednik predstavlja KUSSN i brine se da rad KUSSN bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima KUSSN. Predsjednik KUSSN je materijalno-financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje KUSSN.

 

Članak 44.

Predsjednik KUSSN je po svojoj funkciji predstavnik KUSSN u HKS. Predsjednik KUSSN, može ovlastiti osobu, člana KUSSN, koja će po određenim poslovima zastupati KUSSN.

 

Članak 45.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

 

4.2.2.     TAJNIK KUSSN

 

Članak 46.

Tajnika KUSSN imenuje IO u trajanju od četiri godine. Tajnik KUSSN bira se između članova IO. Tajnik KUSSN može biti ponovno imenovan.

 

ČIanak47.

Tajnik KUSSN vodi administrativno poslovanje i obavlja kancelarijske poslove u KUSSN.

 

ČIanak48.

Tajnik KUSSN odgovoran je za:

- primanje članova u članstvo KUSSN;

- točno vođenje Registra članstva;

- točno vođenje evidencije o prijavi legala;

- točnu dostavu spiskova članova KUSSN - HKS-u;

- čuvanje klupske dokumentacije i uredno arhiviranje.

 

Članak 49.

Tajnik KUSSN dužan je ukoliko administrativno utvrdi nepravilnosti u radu tijela KUSSN ili njihovih članova, o svojim primjedbama obavijestiti Izvršni odbor.

 

Članak 50.

Tajnik KUSSN obavezan je prisustvovati sastancima IO i za svoj rad je odgovoran IO. Također, tajnik je dužan voditi zapisnik na sjednicama IO.

 

 

 

4.2.3.     BLAGAJNIK KUSSN

 

Članak 51.

Blagajnika KUSSN imenuje IO u trajanju od četiri godine. Blagajnik KUSSN može biti ponovno imenovan.

 

Članak 52.

Blagajnik KUSSN vodi materijalno-financijsko poslovanje KUSSN prema zakonskim odredbama.

 

Članak 53.

Blagajnik KUSSN dužan je da:

- po nalogu predsjednika na vrijeme podmiriti sve financijske obveze prema HKS-u;

- po nalogu predsjednika u zakonskom roku platiti račune ispostavljene KUSSN;

- voditi evidenciju materijalno - financijskog poslovanja KUSSN;

- prikupljati članarine od članova KUSSN;

- na priredbama KUSSN prikupljati prijavnine učesnika.

 

Članak 54.

Blagajnik KUSSN na Skupštini podnosi izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju KUSSN, koji je prethodno dužan predočiti Nadzornom odboru.

 

Članak 55.

Blagajnik KUSSN je za svoj rad odgovoran Predsjedniku, te preko njega IO i Skupštini. Blagajnik KUSSN surađuje sa tajnikom oko evidencije članova, na osnovi uplaćene članarine.

 

4.3 NADZORNI ODBOR

 

Članak 56.

Nadzorni odbor provodi kontrolu nad cjelokupnim radom tijela KUSSN kao i kontrolu rada i postupaka svih članova KUSSN, a u smislu ovog Statuta i drugih općih akata KUSSN.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana, a predsjednika biraju članovi između sebe na konstituirajučoj sjednici koja mora biti održana neposredno nakon izbora na Skupštini.

 

 

Članak 57.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednicu odbora i rukovodi njezinim radom.

Sjednici Nadzornog odbora trebaju prisustvovati svi članovi, a odluke se donose natpolovičnom većinom. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

 

Članak 58.

Nadzorni odbor razmatra i kontrolira:

- primjenu zakona,ovog Statuta i općih akata KUSSN;

- izvršavanje prava i obveza svih tijela KUSSN i svih članova KUSSN;

- materijalno-financijsko poslovanje KUSSN.

 

Članak 59.

Pravo i obveza Nadzornog odbora je da o uočenim nepravilnostima i svojim stavovima izvijesti IO i Skupštinu, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

O svim nalazima podnosi pismeni izvještaj IO Kluba a godišnji izvještaj podnosi Skupštini prilikom njenog saziva. Izvještaji moraju biti napisani i potpisani od strane predsjednika Nadzornog odbora.

 

Članak 60.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i druge podatke, radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

 

Članak 61.

Nadzorni odbor ima pravo sazivati Izvanrednu Skupštinu KUSSN u slučaju kad utvrdi da se sredstva i druga imovina ne koriste u skladu s planom i programom rada te zadacima KUSSN, a IO na upozorenje Nadzornog odbora nije poduzeo mjere u skladu sa Statutom.

 

Članak 62.

Na sjednicama Odbora predsjednik Nadzornog odbora zapisnik vodi predsjednik.

Član odbora može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje. Zapisnik sa sjednica potpisuju svi članovi Nadzornog odbora.

 

4.4 STEGOVNI SUD

 Članak 63.

Stegovni sud provodi postupak i izriče mjere zbog povrede stege i obveza članova KUSSN. Stegovni sud imenuje Skupština KUSSN.

Stegovni sud ima tri člana, a predsjednika biraju članovi između sebe na konstituirajućoj sjednici neposredno nakon izbora na Skupštini.

Mandat Stegovnog suda je četiri godine.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili 1/10 članova KUSSN.

U Stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

- opomena;

- iskIjučenje iz KUSSN, privremeno ili trajno.

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovnog suda.

Na odluke Stegovnog suda moguće je žaliti se kao drugostupanjskom tijelu Skupštini KUSSN. Odluka Skupštine KUSSN je konačna.

 

Članak 64.

Stegovni sud u svom radu postupa po Pravilniku o stegovnoj odgovornosti KUSSN.

 

4.5 VODITELJ UZGOJA

Članak 65.

 

Voditelja uzgoja imenuje IO iz redova članova KUSSN. Mandat voditelja traje četiri godine i može se više puta ponoviti. Voditelj uzgoja je stručna osoba, a obavlja poslove i zadatke u skladu s Pravilnikom o uzgoju i drugim propisima HKS-a. Nadležnost i poslovi voditelja uzgoja posebno se razrađuju Pravilnikom o uzgoju HKS-a.

 

Članak 66.

Voditelj uzgoja dužan je voditi evidenciju o pregledima legala. Voditelj uzgoja dužan je na godišnjem sazivu Skupštine podnijeti izvještaj o radu.

 

4.6 RAD ODBORA, POVJERENSTAVA I POVJERENIKA

 

Članak 67.

Za izvršavanje različitih posebnih zadaća Izvršni odbor može imenovati stalne i povremene odbore, stalne i povremene povjerenike, kao i stalna i povremena povjerenstva.

 

Članak 68.

Rad odbora i povjerenstava regulira odluka IO o imenovanju istih.

 4.7 ODGOVORNOST I OPOZIV ORGANA KUSSN

 

Članak 69.

Svi izabrani članovi odbora, povjerenstva i povjerenika KUSSN odgovorni su za svoj rad i djelovanje Predsjedniku i IO KUSSN.

Između dva saziva Skupštine Predsjednik KUSSN, Predsjednik Nadzornog odbora i Predsjednik Stegovnog suda odgovorni su Skupštini KUSSN. Njihov opoziv moguć je na Skupštini bilo koje vrste saziva bila.

 

5. SREDSTVA KUSSN

Članak 70.

Sredstva KUSSN koriste se za provedbu programa rada KUSSN koji je utvrdila Skupština. Imovinu KUSSN čine nekretnine i pokretne stvari, materijalna prava i novčana sredstva. Imovinom KUSSN-a raspolaže Skupština, odnosno IO u skladu sa zakonom, Statutom i dobivenim ovlaštenjima.

 

Članak 71.

Izvori sredstava KUSSN su:

- članarina;

- doprinosi članova;

- prihodi od djelatnosti KUSSN;

- sponzorstva, donacije i dotacije

- ostali prihodi u skladu s Zakonom.

 

Članak 72.

Skupština KUSSN na prijedlog Izvršnog odbora donosi materijalno financijski plan za svaku kalendarsku godinu, kojim se osiguravaju sredstva za izvršavanje zadataka KUSSN u skladu s odredbama ovog Statuta i prihvaćenog plana rada. Po isteku kalendarske godine Skupština KUSSN ponosi završni račun u skladu sa zakonom.

 

Članak 73.

Izvršni odbor je dužan osigurati stručno, uredno i ažurno vođenje materijalno financijskog poslovanja. Izvješće o materijalnom-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

 

 

6. ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE FUNKCIJA

Članak 74.

Funkcije članova KUSSN izražavaju se u njihovim pravima i obvezama utvrđenih zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima KUSSN.

Svaki član KUSSN dužan je savjesno obavljati svoje funkcije i obveze te ostvarivati svoja prava, i to kako pojedinačno, tako i u zajednici s ostalim članovima KUSSN.

 

Članak 75.

Sva odgovornost je osobna.

 

Članak 76.

Nosioci funkcija mogu odstupiti s funkcije dragovoljno, a moraju odstupiti ako tako odluči tijelo koje ga je izabralo, te ako osoba nije više član KUSSN. Nosioci funkcija odgovorni su onim tijelima koja su ih izabrala na određenu funkciju.

Nosioci funkcija odgovaraju stegovno i materijalno ako je na njihov prijedlog donijeta određena odluka koja je nanijela štetu KUSSN, a nosioci funkcija predlažući njeno donošenje ili izvršenje, prikrili činjenice ili svjesno dali neistinita objašnjenja tijelu koje je donijelo odluku.

 

Članak 77.

Ako se utvrdi postojanje povrede iz prethodnog članka, Skupština će izreći smjenjivanje s funkcije. Izricanjem gore navedene mjere ne oslobađa se odgovornosti od naknade štete.

 

7. JAVNOST RADA

Članak 78.

Rad KUSSN je javan.

Javnost rada u KUSSN osigurava predsjednik, odnosno IO KUSSN.

Izjave kojima se tumače službeni stavovi ili zaključci o radu KUSSN daje predsjednik KUSSN, a u njegovoj odsutnosti član IO kojega ovlasti predsjednik.

Tijela KUSSN dužna su odgovarati na pitanja koja se odnose na rad tih tijela, a koja im upućuju tijela vlasti.

Tijela KUSSN dužna su uzeti u razmatranje primjedbe upućene od strane HKS ili članova KUSSN, te sa svojim stavom upoznati HKS ili članove koji su uputili primjedbe.

 

 

 

 

8. STATUT, OPĆI AKTI I NJIHOVA IZMJENA I DOPUNA

 Članak 79.

Statut KUSSN donosi Skupština KUSSN na prijedlog Izvršnog odbora na način i po postupku utvrđenim zakonom. Statut KUSSN smatra se usvojenim kada ga prihvati natpolovična većina svih članova Skupštine.

 

Članak 80.

Opće akte, u skladu s odredbama ovoga Statuta, donosi Skupština KUSSN na prijedlog Izvršnog odbora, ako Statutom nije dozvoljeno da ih Izvršni odbor donosi samostalno. Pravilnike IO donosi samostalno i oni važe za vrijeme trajanja njihovog mandata. Svaki novi IO na prvoj konstituirajućoj sjednici, koja se mora održati najkasnije 14 dana poslije Izborne Skupštine mora prihvatiti ili odbaciti i donijeti odluku o izradi novih Pravilnika, koji moraju biti izrađeni i prihvaćeni od IO u roku 60 dana od konstituirajuće sjednice IO, tj. 74 dana od Izborne Skupštine.

 

Članak 81.

Izmjene i dopune Statuta i općih akata vrše se na prijedlog Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Kluba. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta i općih akata prije iznošenja na Skupštinu daje se na razmatranje svim članovima KUSSN prije održavanja iste.

 

9. PRESTANAK RADA KUSSN

 

Članak 82.

KUSSN prestaje sa radom kada se ostvari neki od razloga prestanka utvrđen prema Zakonu o udrugama. U slučaju kada odluku o prestanku rada KUSSN donosi Skupština, odluka se donosi 3/4 većinom glasova svih članova KUSSN.

 

Članak 83.

U slučaju prestanka rada KUSSN njegova imovina će se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predati na upravljanje HKS-u.

 

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 84.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama, propisi doneseni na osnovu tog Zakona, kao i propisi doneseni na osnovu drugih pozitivnih Zakona.

 

Članak 85.

Opći akti, pravilnici i poslovanje KUSSN moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od 6 mjeseci po njegovu prihvaćanju i odobrenju.

 

Članak 86.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednik Kinološke udruge Samobor i Sveta Nedelja

 

Jadranka Smojver Selimović

 

 

 

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE KINOLOŠKE UDRUGE SAMOBOR I SVETA NEDELJA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i djelovanje Skupštine  Kinološke udruge Samobor i Sveta Nedelja (u daljnom tekstu : Skupština ).

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika  primjenjuju se na sve osobe koje sudjeluju u radu Skupštine

Članak 3.

Sjednice Skupštine su javne osim ukoliko članovi večinom glasova ne odluče o tajnosti rada skupšine.

Skupštini mogu pristvovati svi članovi udruge i gosti pozvani od strane K.U.S.-a.

Popis prisutnih članova utvrđuje (kada je ona redovna) tajnik udruge.

Popis prisutnih članova Skupštine (kada je ona izborna ili izvanredna) utvrđuje kandidacijsko-verifikacijska komisija.

Skupština je pravovaljana ako se postupa prema članku 14.,32 i članku 33 Statuta K.U.S.-a

Članak 4.

Ukoliko je na dnevnom redu Skupštine pitanje koje predstavlja poslovnu ili drugu zakonom propisanu tajnu materijali za tu točku dnevnog reda podijelit će se na početku ili će se samo čitati.

Članak 5.

Radom redovne SkuopštineK.U.S.-a rukovodi radno predsjedništvo koje se bira sukladno članku 34. Statuta K.U.S.-a.

Prijedlog za članove radnog predsjedništva ističe sazivač, a prijedlog mogu podnjeti i članovi neposredno na Skupštini

Članak 6.

Skupština na prijedlog predsjedavajučeg bira kandidacijsko-verifikacijsku komisiju od tri člana.

Kandidacijsko-verifikacijska komisija utvrđuje broj prisutnih članova, konstatira pravovaljanost rada Skupštine,prikuplja i verificira kandidature za mandatara, prikuplja i zbraja glasačke listiće.

 

Članak 7.

Skupština na prijedlog predsjedavajućeg bira iz redova članstva Komisiju za zaključke od tri člana.

Komisija za zaključke prati zasjedanje Skupštine i prije zakjučenja rada  predlaže skupštini na usvajanje zaključke.

Članak 8.

Predsjedavajuči utvrđuje prijedlog dnevnog, na kojeg se može dati primjedba, a koji se potvrđuje glasovanjem.

 

Članak 9.

Predsjedavajući osigurava:

- da se sjednica  Skupštine odvija prema usvojenom dnevnom redu prema odredbama statuta K.U.S.

  i ovog poslovnika;

- daje riječ članovima i gostima po redcosljedu prijavljivanja;

- izriče mjere ukoliko dođe do narušavanja reda na sjednici predviđene ovim- saziva konstatuirajuću sjednicu novoizabranog Izvršnog odbora Udruge;

-         obavlja i druge poslove koji mu se stavljaju u nadležnost.

 

 

 

Članak 10.

 

O svakoj točci dnevnog reda predsjedavajuči otvara i vodi raspravu.

Obrazloženje o pojedinim točkama dnevnog reda prvenstveno daje autor materijala, a ukoliko je to potrebno obrazloženje može dati i predsjedavajući.

Tijekom rada skupštine nitko ne može govoriti prije nego zatraži i dobije riječ, osim predsjedavajučeg.

Predsjedavajuči daje riječ članovima i gostima po redu prijave za raspravu. O svakoj točki dnevnog reda član može govoriti samo jednom. Iznimno, radno predsjedništvo može članu odobriti da govori dva ili više puta o istoj točci dnevnog reda.

 

Članak 11.

Predsjedavajuči strogo vodi računa o pravu člana i ostalih govornika na sijednici, da ih nitko ne prekida u govoru i upadu u riječ ili ih ometa u slobodnom izlaganju na bilo koji način upadicama ili gestikuliranjem. Iznimno ukoliko se član udalji od pitanja o kojem se raspravljaili ako je nepotrebno opširan ili svojim govorom vrijeđa, kleveče ili na bilo koji drugi način izaziva nekoga od prisutnih, odnosno treću osobu, predsjedavajuči je dužan upozoriti ga na pridržavanje dnevnog reda, odnosno da svoj govor skrati i da ne narušava red na sjednici vrijeđanjem ili na bilo koji drugi način.

Ukoliko član ili treča osoba ne prihvate upozorenje, predsjedavajući im može oduzeti riječi i u ponovljenom slučaju takva osoba može biti  udaljena sa Skupštine.

 

Članak 12.

 

Zbog narušavanja reda i ometanja rada Skupštine mogu se članu ili gostu koji prisustvuje Skupštini izreći sljedeće mjere:

-          javna opomena

-          oduzimanje riječi

-          udaljenje sa sjednice.

Mjere donosi i obznanjuje predsjedavajući po svojoj procijeni, a mjere udaljenja dužan je prethodno najaviti.

Mjere oduzimanja riječi može se odnositi samo na jednu točku dnevnog reda a mjera udaljavanja samo na sijednicu na kojoj je izrečena.

Članak 13.

 

Rasprava u pravilu traje dok svi prijavljeni ne izvrše svoje izlaganje. Izlaganja se ne moraju predočiti Skupštini pismeno nego se mogu dati i usmeno i kao takva se moraju uvrstiti u zapisnik.

Iznimno rasprava se odlukom Skupštine, a na prijedlog predsjedavajućeg može glasovanjem prekinuti ukoliko je dovoljno raspravljena.

Ukoliko su tijekom rasprave iznijeti dodatni prijedlozi,odnosno amandmani  za dopunu odluke najprije se glasuje o tim prijedlozima, odnosno amandmanima.

 

Članak 14.

 

Skupština može donositi odluke javnim glasovanjem ili tajnim zavisno o kojim pitanjima dnevnog reda se glasuje, a sve to suglasno sa Statutom K.U.S.-a.

Javno glasovanje vrši se dizanjem ruke.

Tajno glasovanje se vrši na glasačkom listiću koji mora sadržavati :naziv udruge,datum provođenja izbora,naziv tijela koji se bira, redni broj ispred imena i prezimena predloženih  kandidata ,napomena koliko se bira predloženih kandidata i na način zaokruživanja rednog broja kandidata.

Glasački listić je pravovaljan samo ako se pravilno popuni.

Glasačkih listića mora biti onoliko koliko jenazočno članova udruge.

 

 

 

 

Članak 15.

 

Skupština bira predsjednika udruge  izvršni odbor, nadzorni odbor i stegovni sud tajnim glasovanjem.

Ukoliko članovi udruge s natpolovičnom većinom odluče, glasovanje se može sprovesti i javno.

Obznanjivanje rezultata  glasovanja obznanjuje Predsjednik  Kandidaciono verifikacione komisije.

 

Članak 16.

Na zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji sadrži

-          vrstu sjednice ( redovna, izborna, izvanredna );

-          mjesto i datum održavanja

-          utvrđeni dnevni red

-          ime i prezime osobe koja otvara sjednicu;

-          ime i prezime predsjedavajućeg i članova radnog predsjedništva;

-          imena i prezimena prisutnih članova:

-          imena i prezimena zvaničnih gostiju Skupštine;

-          osobe koje su izlagale sadržaj govora ili su ga pismeno priložile;

-          vrijeme početka (prekida) i završetka radnog dijela sjednice;

-          potpis zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika koji se biraju na početku zasijedanja Skupštine.

Uz zapisnik se prilažu svi izvještaji i materijali po točkama dnevnog reda kao i priloženi pismeni prilozi uz pojedine toke dnevnog reda.

Za vođenje zapisnika Skupština, na prijedlog predsjedavajučeg, bira zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

Članak 17.

Glavne odluke Skupštine K.U.S.-a objavljuju se na web stranici udruge, a cijeloviti zapisnik

dostavlja se nadležnom tijelu uprave RH i H.K.S.-u najkasnije 15 dana nakon Skupštine.

 

 

Članak 18.

Tumačenje ovog poslovnika daje radno predsjedništvo.

Poslovnik stupa na snagu odmah nakon usvajanja.

 

 

 

Skupština udruge u Samoboru 15.02.2007.

 

 

Predsjednik K.U.S.S.N.-a

 

Jadranka Smojver Selimović

 

 

 

  

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates
Copyright © 2020 kusamobor.info. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..